Galerija Sava Šumanović

Органи установе

На основу члана 33. став 1. Закона о култури(Службени гласник РС 72/2009, 13/2016-исправке, 6/2020 и 47/2021) и члана 13. Статута Галерије слика „Сава Шумановић“ у Шиду (Сл. Лист општине Шид 1/2021) органи установе су: директор, Управни и Надзорни одбор.

На основу члана 33. став 1. Закона о култури(Службени гласник РС 72/2009, 13/2016-исправке, 6/2020 и 47/2021) и члана 13. Статута Галерије слика „Сава Шумановић“ у Шиду (Сл. Лист општине Шид 1/2021) органи установе су: директор, Управни и Надзорни одбор.

ДИРЕКТОР

Директора  Галерије именује и разрешава оснивач.

Директор Галерије именује се на основу претходно спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, на период од четири године, и може бити поново именован.

Директор је самосталан у свом раду, а за свој рад одговоран је оснивачу.

ДИРЕКТОР ГАЛЕРИЈЕ СЛИКА „САВА ШУМАНОВИЋ“ У ШИДУ

Јована Лакић из Шида

Професор разредне наставе

Контакт телефон: 022-716-825
Email: [email protected]

Именована Решењем СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД број: 011-103/II-21 од 26. марта 2021. године (Службени лист општине Шид број: 6/2021 од 26.03.2021. године)

УПРАВНИ ОДБОР

Галеријом управља Управни одбор.

Чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач.

Управни одбор Галерије има председника и четири члана, и то три члана представника оснивача и једног члана из реда запослених у Установи.

Председника управног одбора именује оснивач из реда чланова управног одбора.Члан управног одбора из реда запослених именује се на предлог већине запослених.

Председник и чланови управног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.

Решењем СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД Број: 011-206/II-20 од 16.10.2020.године (Службени лист општине Шид број:29/2020 од 16.10.2020. године) именовани су следећи чланови Управног одбора:

Из реда локалне самоуправе:

  1. Слободан Рудић – за председника – Професор историје – Шид
  2. Тамара Станимировић – члан – Васпитач – Шид
  3. Наташа Војиновић- члан -Пољопривредни техничар – Шид

Из реда запослених у установи:

  1. Љубинка Пантић – члан – кустос ликовне збирке – Шид
  2. Дарко Ђурић – члан – шумарски техничар – Илинци

НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Установе.

Надзорни одбор има три члана.

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач.

Два члана Надзорног одбора су представници оснивача, а један члан се именује из реда запослених у Установи, на предлог већине запослених.

Чланови Надзорног одбора Установе именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.

Решењем СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД Број: 011-221/II-20 од 16.10.2020.године (Службени лист општине Шид број: 29/2020 од 16.10.2021) именовани су следећи чланови Надзорног одбора:

Из реда локалне самоуправе:

  1. Вјерослава Ухлик – за председника – Ердевик
  2. Драган Мраовић – члан – Професор физичког васпитања – Шид

Из реда запослених у установи

  1. Анђелка Радосављевић – члан – Професор разредне наставе – Шид
Сва права задржава галерија слика “Сава Шумановић” Шид.
Scroll